Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V.

Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V., gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67572510, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V.;
c. bezoekers van: www.psychotherapieamstelveen.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. contact opnemen of van wie Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. met toestemming van de betrokkene audio/video opnames;

3. Doeleinden verwerking
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. met het verstrekken van de diagnose aan de zorgverzekeraar en DIS t.b.v. de declaratie, indien niet gewenst kan er een privacyverklaring ondertekent worden.
c. het onderhouden van contact, bevestigen van de afspraak en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V.
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. | Uilenstede 512-H | 1183 DE | Amstelveen|020-8118870
info@psychotherapieamstelveen.nl | www.psychotherapieamstelveen.nl
praktijk AGB-code: 94056103 | Kvk nummer: 67572510 versie 2020
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het bevestigen van de afspraak

5. Verwerkers
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. persoonsgegevens verwerken. Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar
wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapieamstelveen.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Ithaca Psychotherapiepraktijk B.V. persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapieamstelveen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).