Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Sinds 1 januari 2014 is de huisarts meer verantwoordelijk voor de behandeling van psychische klachten. Dit doet de huisarts samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Wanneer de huisarts u niet voldoende kan behandelen en er is een vermoeden van een psychische stoornis, kan deze u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 nog eerstelijns GGZ) of de gespecialiseerde GGZ (in 2013 nog tweedelijns GGZ).

Basis GGZ: Klachtgericht/Enkelvoudig
U kunt door uw huisarts doorverwezen worden naar de basis GGZ als u een psychische stoornis heeft of als de huisarts dit vermoeden heeft.

Klachtgerichte of kortdurende psychotherapie richt zich op de behandeling van één of een aantal symptomen en specifieke klachten. Hier wordt minder ingegaan op de persoonlijkheid of de identiteitsbeleving of persoonsgeschiedenis van de cliënt. Het doel is om de klachten te behandelen die iemand nu ervaart. De duur bedraagt tussen een paar tot ongeveer 13 gesprekken.

Specialistische GGZ: Persoonsgericht/Complex

U kunt doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ als u last heeft ernstige en/of complexe psychische of psychiatrische klachten. Dit wordt ook wel 2e lijns zorg genoemd.
In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal. Hier wordt wel stil gestaan bij de persoonsgeschiedenis van de cliënt en worden klachten bekeken in het kader van diens persoonlijkheid. De identiteit en zelfbeleving staan hier meer centraal. In de specialistische zorg zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het proces wat iemand doormaakt, of het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen.

Huisarts + POH

Geen (vermoeden van) DSM-stoornis, DSM-stoornissen met lage ernst, laag risico, lage complexiteit, beloop beantwoordt nog niet aan criteria uit de richtlijn)
Stabiele chronische problematiek

Basis GGZ

Vermoeden van een DSM-stoornis waarbij:
– ernst matig of groot
– en/of risico matig
– en/of complexiteit matig
– en/of beloop beantwoordt aan criteria richtlijn

Specialistische GGZ

Vermoeden van een DSM-stoornis waarbij:

  • hoog risico
  • en/of hoge complexiteit

 

Voor meer info over de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ : zie ook